چكيدهدر سالی که با نام حمايت از توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی مزين شده است، به اوج رسيدنفشارهای ناشی از تحريم های اقتصادی بين المللی، اقتصاد کشور را در شرايط خاص قراراز سوي رهبر انقلاب مطرح شد.اقتصاد « اقتصاد مقاومتی » داده است و در اين شرايط راهبردمقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکيد روی مزيت های توليد داخل و تلاش برای خود اتکايیاست. درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا بايد درک صحيح از اقتصاد ملی و همچنين فضای اقتصادجهانی و متعاقباً شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم. رهبرانقلاب در ارائه تعريفی از اقتصاد مقاومتی فرمودند: در اين اقتصاد، هم روند پيشرفت کشورحفظ می شود و هم آسيب پذيری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می يابد.همچنين ايشان در سخنانی در اين زمينه فرمودند: افزايش نقدينگی يکی از ريشه های مشکلاتفعلی است. بايد با همفکری و تکيه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدينگی بيابيد و نقدينگیافزايش يافته را به سمت مراکز توليد هدايت کرد. قيمت : 8000 تومان