آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند