آلودگی به توسط سالمونلا انتریدیس از عمده ترین خطرات مصرف تخم مرغ تازه می باشد. توسعه مدلی عددی برای توصف انتقال حرارت سه بعدی در تخم مرغ کامل طی پاستوریزاسیون با لحاظ تمامی اجزا آن برای بدست آوردن دما و مدت زمان مناسب برای اطمینان از نابودی عوامل بیماری زا و حفظ کیفیت تخم مرغ ضروری است. برای توسعه مدل عددی سه بعدی، معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر انتقال حرارت با استفاده از مکانیسم هدایت در تخم مرغ کامل بر پایه گسسته سازی معادلات انتقال حرارت بر پایه روش المان محدود بر روی نرم افزار COMSOL multiphysics 3.5a حل شد، تأئید مدل بوسیله مقایسه نتایج پیش بینی شده توسط مدل با داده های نفوذ حرارتی اندازه گیری شده طی پاستوریزاسیون تخم مرغ انجام شد. مدل توسعه داده شده قادر به پیش بینی پروفیل های دمایی، نقطه سرد و شدت فرآیند حرارتی در داخل تخمر مرغ در دماهای مختلف پاستوریزاسیون می باشد. کیسه هوایی به صورت عایق عمل کرده و هر چه میزان کیسه هوایی بیشتر باشد انتقال حرارت کندتر شده و محل نقطه سرد تغییر می کند.... در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 3000 تومان