موضوع:علت پهنی زمین با وجود کروی بودن آنچکیده:کلید واژه :مقدمه:متن :نتیجه: قيمت : 350 تومان