دسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن .doc :  طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربیهفتهء اول 1-از مولکول های زیستی تا کربو هیدرات ها2-از کربوهیدرات ها تا سر پروتئین هاهفته دوم 1-از پروتئین ها تا آخر آنزیم ها2-از متابولیسم ص 25 تا سر میکروسکوپهفته سوم 1-از سر میکروسکوپ تا درون سلول های پروکاریوتی ص362-ازدرون سلول های پروکاریوتی تا دیواره باکتریها و قارچهاهفته چهارم 1-از دیواره باکتریها وقارچها تا سر هسته2-از هسته تا آخر لیزوزوم ص 46هفته پنجم 1-ا ز واکوئل تا آخر میتوکندری ص502-چگونه مواد به سلول وارد یا از آن خارج می شوند تا آخر بخشهفته ششم 1-دوره درسهای گذشته2-آزمونهفته هفتم 1-از سازمان بندی سلول ها تا سر بافت ماهیچه ای2-بافت ماهیچه ای تا سر سازمان بندی سلول های گیاهانهفته هشتم 1-سازمان بندی سلول های گیاهان تا سر بافت هادی2-از بافت هادی تاآخر بخشهفته نهم 1-از تغذیه وگوارش تا سر دستگاه گوارش انسان2-گوارش انسان تا سر معده ص73هفته دهم 1-از معده تا آخر معده(استفراغ)2-از استفراغ تا سر ترشحات غده های دیواره روده ص76هفته یاز دهم 1-از ترشحات روده تاروده بزرگ2-از روده بزرگ تا پایان دستگاه گوارشهفته دوازدهم 1-پرسش های دوره ای2-آزمون1-کار روی فعالیت ها وپرسشها ورفع اشکالهفته سیزدهم 2-"""""""""""""""""""""""""""""""""هفته چهاردهم امتخانات پایان ترمترم دومهفته اول 1-ار تبادل گازها تا دستگاه تنفسی انسان2-از تنفس انسان تاگنجایش ششها ص92هفته دوم 1-از گنجایش ششها تاپایان ص92از هموگلوبین تا پایان بخش تنفسهفته سوم 1-از گردش مواد تا گردش خون ماهی2-از گردش خون ماهی تا پایان ص 99 هفته چهارم 1-باقت گرهی قلب تا صداهای قلب2-از صداهای قلب تاگردش خون در رگها 1هفته پنجم 1-از گردش خون در رگها تا پایان ص1022-گردش خون در مویرگها تا پایان ص104هفته ششم 1-گردش خون در سیاهرگها تا سر گلبولهای قرمز2-ازگلبولهای قرمز تاپایان ص 107هفته هفتم 1-گلبولهای سفید تا سر ایمنی2-ایمنی تا انعقاد خونهفته هشتم 1-انعقاد خون انتقال مواد در گیاهان2-دوره مطالبهفته نهم 1-آزمون2-انتقال مواد در گیاهان تا مسیر پروتوپلاستیهفته دهم 1-مسیر پروتوپلاستی تا کشیده شدن آب از بالا2-از کشیده شدن آب از بالا تا تعریقهفته یازدهم 1-تعریق تا پایان آن وانجام فعالیت ها و پرسش ها2-سلولهای نگهبان وتعرق تا پایان ص 117هفته دوازده 1-از حباب های هوا تا سر مدل جریان فشاری2-مدل جریان فشاری تا پایان بخشهفته سیزده 1-تنظیم محیط داخلی تا پایان ص 1242-تشکیل ادرار تا پایان ص 126هفته چهارده 1-از نقش کلیه ها تا پایان بخش2-از حرکت تا پایان ص 134هفته پانزده 1-ماهیچه ها تا استخوانها2-استخوانها تا سر ورزش ونرمشهفته شانزده 1-از ورزش تا پایان گیاهان2-دوره مطالب درسی قيمت : 5000 تومان