دسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه قسمتی از متن .doc :  به نام خداجدول طرح درس سالانههدف کلي: آشنایی با زندگانی گذشتگان و کسب تجربهسال تحصيلي :89-88کلاس : چهارم ابتداییدرس : تاریخفعاليت هاي ديگر و مواد لازمهدف هاي کلي درسموضوعات و عنوان هاي دروسفصل هاتاريخروزجلسههفته هاماههامعارفهمرور درس های سال گذشته87/7/2سه شنبهجلسه اولاولمهر ماهآشنایی با زندگی انسانهای گذشته و جدیدنعمت های خداوندزندگی انسان در گذشته های دوراول69 تا 7287/7/9سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با کشف آتشغار نشینی//73 و 7487/7/16سه شنبهجلسه اولسومآشنایی با اهلی کردن حیواناتکشاورزیپیدایش روستاهادوم75 تا 7687/7/23سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه87/7/30سه شنبهجلسه اولپنجمسه شنبهجلسه اولاولآبان ماهپیدایش روستاها//7787/8/7سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با تقسیم کارداد و ستدپیدایش شهرهانخستین شهرهاسوم78 و 7987/8/14سه شنبهجلسه اولسومآشنایی با حکومت ها و کشورها//8087/8/21سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه87/8/28سه شنبهجلسه اولپنجمسه شنبهجلسه اولاولآذر ماهآشنایی با حضرت نوح (ع)پیامبران الهیچهارم81 و 8287/9/5سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با حضرت ابراهیم (ع)حضرت موسی (ع)//83 تا 8587/9/12سه شنبهجلسه اولسومآشنایی با اقوام آریایی هامهاجرت آریایی هاپنجم8687/9/19سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه87/9/26سه شنبهجلسه اولپنجمآشنایی با نخستین حکومت آریایی//87 و 8887/10/3سه شنبهجلسه اولاولدي ماهآشنایی با کوروشداریوشکارهای مهم داریوشهخامنشیانششم89 تا 9287/10/10سه شنبهجلسه اولدومتاسوعای حسینی87/10/17سه شنبهجلسه اولسومارزشیابی ماهیانه87/10/24سه شنبهجلسه اولچهارمسه شنبهجلسه اولپنجمآشنایی با چگونگی حمله اسکندر به ایران//92 تا 9487/11/1سه شنبهجلسه اولاولبهمن ماهآشنایی با انتخاب پایتختاشکانیانهفتم95 و 9687/11/8سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با جنگ های ایران و رومتولّد و پیامبری حضرت عیسی (ع)ضعیف شدن اشکانیان//97 تا 9987/11/15سه شنبهجلسه اولسومپروزی انقلاب اسلامی ایران87/11/22سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه87/11/29سه شنبهجلسه اولپنجمسه شنبهجلسه اولاولاسفند ماهرحلت حضرت رسول اکرم (ص)87/12/6سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با با ساسانیاندین رسمیخسرو انوشیروانساسانیانهشتم100 تا 10287/12/13سه شنبهجلسه اولسوممرور87/12/20سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه87/12/27سه شنبهجلسه اولپنجمعید نوروز88/1/3سه شنبهجلسه اولاولفروردين ماهعید نوروز88/1/11سه شنبهجلسه اولدومآشنایی با طبقات اجتماعی در دوره ساسانیان//10388/1/18سه شنبهجلسه اولسومارزشیابی ماهیانه88/1/25سه شنبهجلسه اولچهارمسه شنبهجلسه اولپنجمآشنایی با دعوت به اسلامضعیف شدن ساسانیانطلوع خورشید اسلام در ایران10488/2/1سه شنبهجلسه اولاولارديبهشت ماهآشنایی با ورود اسلام به ایران//105 و 10688/2/8سه شنبهجلسه اولدوممرور88/2/15سه شنبهجلسه اولسوممرور88/2/22سه شنبهجلسه اولچهارمارزشیابی ماهیانه88/2/28سه شنبهجلسه اولپنجم قيمت : 5000 تومان