دسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه قسمتی از متن .docx :  طرح درس روزانهماده درسي : .................................................... موضوع درسي :............................................. پايه : ...................نام و نام خانوادگي دبير : ..................................... مدت (دامنه): ..........................دقيقه ................ صفحه :............شهرستان / منطقه :............................................. نام آموزشگاه : ......................................... سال تحصيلي :..........فعاليت هاي قبل از تدريساهداف كلياهداف رفتاريروش تدريسمدل كلاسرسانه هاي آموزشي ويژهبسمه تعالياجراي تدريس (فرآيند ياددهي – يادگيري و تعامل تجربيات )فعاليت هاي قبل از تدريساجراي آزمون رفتار وروديآماده سازي و ايجاد انگيزهفعاليت هاي معلمدانش آموزدقيقهارزشيابي تكوينيوپاياني ....................... دقيقهفعاليت هاي خلاقانه دانش آموز ....................دقيقهتعيين و تكليف..........................دقيقه قيمت : 5000 تومان