دسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 1 صفحه قسمتی از متن .docx :  طرح درس روزانه عليرضا عالي محمودي كلاس 4مشخصاتطرح درسنام درس : رياضي شماره درس :موضوع درس : شناخت تقسيم صفر و خطوط متقاطع و نقاط مشترك تاريخ : / /86شماره صفحه : 150 الي 155 مدت تدريس .... دقيقهرسانه هاي آموزشي روش هاي ياد دهيمواد و رسانه هاي آموزشينشان دادن ظروف خالي مفهوم صفرآوردن ميله هاي راست جهت مفهوم خطوط موازيروش هاي ياد دهي – ياد گيريوسايل كمك آموزشيمفاهيمو محتواي درس1- شناخت و مفهوم صفر و خطوط موازي2- بيان خطوط متقاطع و نقاط مشترك3- ...........................................................................تعيين هدف هاي آموزشي( تحليل آموزشي )هدف كلي : آشنايي با تقسيم صفر و خطوط موازي و متقاطعهدف هاي رفتاري : دانش آموزان در پايان اين درس بايد بتوانند :آشنايي با تقسيم هر عددي بر صفر حاصل صفر مي شود .معرفي و شناخت خطوط متقاطعآشنايي با مسله هاي جمع و تفريقب ) مهارت ها :1- شناخت و معرفي صفر2- آشنايي با نقاط مشترك و خطوط موازي و متقاطع3- دسته بندي اشياء و تقسيم آنهاج ) نگرش ها :1- معرفي و مفهوم صفر و خطوط موازي و متقاطع2- شناخت تساوي و شناخت تقسيم در مورد مسئله ها قيمت : 5000 تومان