دسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 1 صفحه قسمتی از متن .doc :  طرح درس روزانه براي يك جلسهنام ونام خانوادگي : پايه :دوم درس:هديه آسمانيزمان 45دقيقهدروس مطالبحضرت علي(ع) و خانواده آنماه مبارك رمضانهدفهاي جزئيحضرت علي(ع)وخانواده ايشان به عنوان نمونه هاي عالي انسان هاي مهربان وفداكار مي شناسند .ــ با مراسم ماه مبارك رمضان آشنا مي شوندهدفهاي رفتاريدر پايان اين درس بتواندــ در مورد حضرت علي(ع)وخانواده ايشان دوسطر بنويسيد؟ــ در مورد مراسم ماه مبارك رمضان دو سطر شرح دهيد؟رفتار وروديــ حضرت علي(ع) و خانواده ايشان را مي شناسد.ــ به ماه مبارك رمضان و مراسم اين ماه كم وبيش آشنائي دارند.ارزشيابي تشخيصيدر مورد حضرت علي (ع) و خانواده آن هرچه مي دانيد بيان كنيد ؟در مورد ماه مبارك رمضان هرچه مي دانيد بيان كنيد ؟ 5مراحل تدريسايجاد آمادگي و انگيزه: با سوالي در مورد وزنه برداري ايجاد انگيزه مي كنيم مثلا به هنگام بلند كردن وزنه چه مي گويند؟ پدر بزرگ ها موقع بلند شدن از جايشان چه مي گويند؟تعين هدف: ازبچه ها انتظار مي رود درپايان درس بتوانند در مورد حضرت علي(ع) وماه مبارك رمضان توضيحاتي بدهند .ارائه درس: با قصه گويي درس را آغاز مي كنيم، و درپايان درس ودانش آموز يك پاراگراف از درس بخواند واز چند نفر مي خواهيم نمابش اين درس را اجرا كنند.جمع بندي و نتيجه گيري : بعد از روخواني و نمايش درس از بچه ها پرسش وپاسخ مي شود .5/2خلاصه ومحتواي درسپس از سلام و احوال پرسي وحضور غياب وديدن وضعيت جسمي وروحي بچه ها ودعا درس را شروع مي كنيم 5روشپرسش وپاسخ ـــ قصه گوئي ـــ نمايش تلفيقيوسايلكتاب درس ـــ تخته ــــ‌ وسايل براي نمايشارزشيابي پايانيخانواده حضرت علي (ع) چه كاري انجام دادند ؟چرا آن مرد فقير خوشحال شد ؟ 5اختتام وتعيين تكليفاين دايتان را براي خانواده خود تعريف كنيدنمونه هايي از مهرباني و فداكاري افرادي كه مي شناسيد در دو سطر بنويسيد و بياوريد.كتاب كار را در منزل انجام دهيد.5بسمه تعالي شماره دانشجوئي: قيمت : 5000 تومان