دسته بندی : ووردنوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه قسمتی از متن .docx :  الگوی طرح درس سالانهدرس : جغرافیا (1) و استان کلاس : دوم دبیرستان سال تحصیلی : 87-1386 هدف کلی : آ موزش جغرافیادر سطح عمومیماههفتهموضوع کار جلسهصفحاتعناوینمهراولمعارفه وآشنایی وصحبتهای لازم راجع به روش کاروبیان مقدمات وتعریفات اولیه در جغرافیا-----------------------------دومجغرافیا،علمی برای زندگی11- 1چگونه رابطه انسان بامحیط در طول زمان تغییر کرده است؟ - چرا انسان در ارتباط با طبیعت ، دچار مشکل شده است؟ - جغرافیدان اطلاعات خود را از کدام منابع بدست می آورد؟سومنگاهی به جغرافیای طبیعی ایران20-12موقعیت نسبی و ریاضی ایران  – ایران در کمربند خشک   - ناهمواری های ایران ( تاپایان البرز)چهارمنگاهی به جغرافیای طبیعی ایران30-20 ادامه مبحث ناهمواری های ایران (از ابتدای مبحث زاگرس) -  آب وهوای کشور ما چگونه است؟ - توده های هوا - نقشه های هواشناسیآباناولنگاهی به جغرافیای انسانی ایران43-31زندگی روستایی – زندگی شهری – زندگی عشایریدومآبها50-44وضعیت کنونی آبهای جهان – گردش آب درطبیعت – وضعیت آبهای ایران- محدودیت منابع آب ایران - مصارف گوناگون آب در ایرانسومبهره برداری از منابع آب58-51بهره برداری نادرست از آبها – تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها – بحران آب – مصرف بهینه آب – روند مصرف آبها در صنایع – آلودگی آبهاچهارمبیابانها – انسان وبیابان68-59پراکندگی بیابانها در جهان – علل ایجاد بیابانها – مناطق خشک وبیابانی ایران – انسان چگونه موجب گسترش بیابانها می شود؟ - برای مبارزه با بیابان زایی چه کارهایی انجام می شود؟آذراولاهمیت و نقش جنگلها74-69زیست بومهای اصلی کره زمین کدامند؟ - علل وپیامدهای تخریب زیست بومها چیست؟ - چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟دومپراکندگی و ا نواع جنگلها و مراتع در ایران81-75جنگلهای ( نواحی مرطوب – نیمه مرطوب – نیمه خشک – حرا ) – مرتع واهمیت آن – بهره برداری از جنگلها ومراتعسومنگاهی به جغرافیای طبیعی استان7- 1موقعیت جغرافیایی (استان) –     زمین شناسی (استان) – اشکال ناهمواری های استان – آب و هوای استان مازندران چگونه است؟ - انواع آب وهوا (دراستان)چهارمنگاهی به جغرافیای انسانی استان17- 8سابقه ی تاریخی سکونت در استان – زندگی روستایی – زندگی شهری – تقسیمات سیاسی مازندراندیاولمنابع آب استان23-18آبهای سطحی (استان) – آبهای زیرزمینی (استان) – استفاده ی بهینه از آب در کشاورزی وشرب – سدهای مخزنی وانحرافیدومجنگل و مراتع (دراستان)33-24اهمیت و نقش جنگل در استان مازندران – اهمیت اقتصادی جنگل – عوامل موثر درتخریب جنگل –مراتع طبیعیسومامتحان-----------------------------چهارمامتحان-----------------------------بهمناولآلودگی هوا89-82علل آلودگی هوا – افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا – مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین چیست؟ - وارونگی دما – آلودگی هوا وباران اسیدی – پی آمدهای باران اسیدی چیست؟دومآلودگی دریاها ورودها94-90راین نمونه یک رود آلوده درجهان – راه حلها – چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟ - آلودگی دریای خزر(مازندران) و خلیج فارس – تاثیرات ناشی از آلودگی آب خلیج فارسسوممخاطرات طبیعی107-95مقدمه - مخاطرات طببعی چیست؟ - علت وقوع زلزله چیست؟ - پراکندگی زلزله در سطح کره زمین – سیل چیست؟ - پراکندگی جغرافیایی سیل وعلل وقوع آن – بهمن چیست؟ - خشکسالی چیست؟ - پی آمدهای خشکسالیچهارمانسان و مخاطرات طبیعی113-108چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفید برجای می گذارند؟ - چه موقع حوادث طبیعی،مخاطرات طبیعی نامیده می شوند؟ - پیش بینی سیل – راههای مقابله باخطر بهمن چیست؟ - چگونه می توان خشکسالی را پیش بینی کرد؟اسفنداولپراکندگی و رشد جمعیت127-114چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟ - انفجارجمعیت چیست؟ - نرخ موالید و مرگ ومیر – ساختمان سنی جمعیت درنواحی مختلف جهان چه تفاوتی دارد؟ - جمعیت درکشور ما چگونه پراکنده شده است؟ - ویژگیهای جمعیتی ایراندومجمعیت و مهاجرت،جمعیت ومنابع طبیعی135-128علل و آثار مهاجرت چیست؟ - جمعیت و منابع طبیعی – حد متناسب جمعیت – جمعیت و غذاسومجهانگردی145-136مقدمه - جهانگردی چیست؟جهانگرد کیست؟ - چه عواملی موجب گسترش جهانگردی درقرن بیستم شده است؟ - اهمیت جهانگردی چیست؟ - نواحی عمده جهانگردی درجهان – آثار و پیامدهای جهانگردی برروی محیط چیست؟ - پارکهای ملیچهارمایرانگردی154-146جاذبه های جهانگردی درایران (جاذبه های طبیعی- جاذبه های فرهنگی وتاریخی) – سیمای کنونی جهانگردی درایرانفروردیناولتعطیل-----------------------------دومتعطیل-----------------------------سومجغرافیا،جغرافیدان وتوسعه پایدار161-155استدلال جغرافیایی – تجزیه وتحلیل پراکندگیها – ارتباط جغرافیا وعلوم دیگر – جغرافیا علمی ترکیبی – شاخه های علم جغرافیا – جغرافیا وتوسعه – توسعه پایدارچهارمجغرافیا،جغرافیدان وتوسعه پایدارآخر-162توسعه و وابستگی انسان ها و مکان ها به یکدیگر - توسعه را چگونه اندازه گیری می کنند؟ - اندازه ی نسبی اقتصادی کشورها – شاخص توسعه ی انسانیاردیبهشتاولآلودگی های زیست محیطی (دراستان)37-34آلودگی هوا – زباله های شهری وروستایی استان – آلودگی ناشی از کشاورزی – آلودگی دریای خزر(مازندران)دوممخاطرات طبیعی(دراستان)45-38عوامل بروز وتشدید سیل – زمین لغزش(رانش زمین) – پیش روی آب دریا – سقوط بهمنسومجمعیت استان51-46تاثیر عوامل محیطی در پراکندگی جمعیت – مهاجرت ودلایل آن – ویژگی کلی جمعیت استانچهارمگردشگری(دراستان)آخر-52جاذبه های طبیعی - جاذبه های تاریخی ومذهبی(استان) – مسائل وتنگناهای توسعه ی بخش گردشگری استانخرداداولامتحان-----------------------------دومامتحان-----------------------------سومامتحان-----------------------------چهارم---------------------------------------------- قيمت : 5000 تومان