روش های اجرای ساختماناین فایل شامل مطالبی است که میتواند مورد استفاده استادان برای تدریس و دانشجویان برای یادگیری اسان مورد استفاده قرار گیرد.شامل مطالبی از قبیل روش اجرای انواع سیستم سازه در انواع ساختمان ها همراه با توضیحات ساده و قابل فهم با تصاویر میباشد. قيمت : 3100 تومان