هر شخصی در یک شرکت می‌تواند ایده‌ها و نوآوری‌های خارق‌العاده و سودمند ارائه دهد. مدیران اجرایی باید به این درک برسند که می‌توانند از تمام اعضای تیم خود درس بگیرند. مدیرعامل‌ها می‌توانند از کارمندان خود در تمام سطوح درس بگیرند و به مبادله‌ی مهارت و دانش به‌صورت آزادانه و سودمند در کل سازمان بپردازند...... قيمت : 4000 تومان