نبرد برلین کتابی پیرامون آخرین نبرد تاریخی جنگ جهانی دوم با نام لاتین Battle of Berlin می باشد. نبرد برلین از مهمترین نبردهای جنگ جهانی دوم است که با مقاومت سرسختانه آلمانی ها در برابر مهاجمان روس و شکست و تسلیم بی قیط و شرط آلمان نازی به اتمام رسید. در این کتاب لحظه به لحظه این نبر به تصویر کشیده شده است. این نبرد از آن جهت حائز اهمیت است که موجب پایان یافتن جنگ در اروپا گردید. این نبرد در ماههای آوریل تا مه ۱۹۴۵ رخ داد که در انتها با پیروزی ارتش سرخ حکومت رایش سوم نیز پایان یافت . اشغال برلین توسط ارتش سرخ در واقع ، حاصل توافقات متفقین در زمان جنگ بود. در واقع زمانی که نتیجه ی نبرد دیگر برای طرفین آن مشخص شده بوده آنان آلمان را حتی قبل از خاتمه ی جنگ به دو نیم تقسیم کردند. بخشی تحت اختیار آمریکا و انگلیس و بخش دیگر که برلین نیز شامل آن میشد به روسها میرسید. قيمت : 13500 تومان