دانلود  پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

دانلود پرسشنامه نگهداری و تعمیرات

روایی محتوایی و پایایی با نرخ سازگاری
پرسشنامه استاندارد
منبع دارد
نمونه منبع فارسی د ارد
تعداد سوالات:پرسشنامه مقایسه زوجی با طیف مه درجه ساعتی
ابعاد:ریسک،دسترسی،ارزش افزوده،هزینه
فایل:word
پرسشنامه مدیریت تولید
 

 
 
 …