دانلود  پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس

روایی و پایایی دارد
پرسشنامه استاندارد
منبع معتبر دارد
نمونه منبع فارسی دارد
تعداد سوالات:۶۰سوال با طیف لیکرت
ابعاد:موقیت شناسی یا آگهی موقعیتی،آسیب پذیریهای ظرفیت تطابق پذیری
دسته بندی:پرسشنامه رفتار سازمانی،پرسشنامه مدیریت آموزشی،پرسشنامه منابع انسانی
 

 
 
 
فایل:word
 …