دانلود  پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز

پرسشنامه اعتیاد به کار ( اسپنس و رابینز، ۱۹۹۲)
روایی و پایایی دارد
منبع معتبر دارد
پرسشنامه استاندارد دارد
نمونه منبع فارسی دارد
تعداد سوالات:۱۰ سوال با طیف لیکرت
ابعاد:عجین شدن با کار،تعامل درونی در کار،لذت از کار
فایل:word
دسته بندی:پرسشنامه رفتار سازمان،پرسشنامه منابع انسانی
 

 
 
 …