عنوانمقاله:کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزیقالب بندی:Wordتعداد صفحات 29شرح مختصر :بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند.. متأسفانه در كشورمان طراحي و اجراي اي نگونه سيستمها بر مبناي ضوابط خاص صورت نم يگيرد و در نتيجه مقاوم سازي بسياري از اين سا زه ها را در پي خواهد داشت. محور اصلي اين مقاله شناسايي نقاط ضعف سازه هاي موجود با سيستم مهاربندي واگرا در درگيري با زلزلة طرح و ارائة پيشنهاداتي در چگونگي بازسازي تا سطح نياز لرز هاي مي باشد. در اين كار پژوهشي نمون ههايي از سازه هاي متداول با سيستم ياد شده انتخاب و با مدلسازي به روش تحليل غيرخطي، بر مبناي روش عملكردي مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع ضعفهاي محتمل سازه اي شناسايي و راهكارهاي رفع نقيص ههاي موجود ارائه گرديده است بطوريكه سيستم بتواند از خود رفتار لرز هاي مناسبي را نشان دهد.فهرست :چکیدهمقدمهتركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگربادبندهای واگرا و برخی ایرادات در طراحی این بادبندهاکنترل فشردگی مقاطعتنظیمات ترکیب دو سیستم سازه ای در Etabsبادبندهای برون محوربادبند هاي همگرا (CBF) و باد بند های واگرا (EBF)مزایا و معایب باد بند هامنابع  قيمت : 3000 تومان