عنوان مقاله و تحقیق :مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎قالب بندی:Wordتعداد صفحات 14شرح مختصر :شرکتها عملیات اساسی تجارت خود را به منظور بهبود کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره وری مورد مهندسی دوبار قرار می دهند. زمانی که عملیات اساسی یک تجارت مورد مهندسی دوباره قرار می گیرد راههای جدید مدیریت و کنترل مورد نیاز است .در این مقاله یک سیستم حسابهای پرداختنی و کنترلهایی که باید در سیستم وجود داشته باشد ، مورد مهندسی مجدد قرار گرفته اند توضیح داده شده است .از طریق آموزش و پشتیبانی کسانی که باید عملیات جدید را انجام داده و استفاده مناسب را از کنترلهای داخلی بنمایند ، شرکتها باید منافع خود از مهندسی مجدد را بیشتر کنندفهرست :خلاصهمقدمهاصول واهداف مهندسی دوبارههفت هدف مهندسی دوباره در تجارتمدیریت و مهندسی دوبارهکنترلهای داخلیارزیابی ریسکتوسعه و نگهداری سیستممجوزهاورود ،پردازش و ذخیره سازی داده هاانتقال داده هانتیجه گیریپیشنهادات برای تحقیقات آیندهپانوشتمنابع  قيمت : 4000 تومان