عنوان مقاله :فناوری های نوین خشک کردن مواد غذاییقالب بندی:wordتعداد صفحات 63شرح مختصر :در بسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال 1985 در آمريكا 4/2 كواد , افزون بر 20 كواد نيرو براي خشك كردن مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد.. در بخشهاي بعد اين فصل روشهاي جديد خشك كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است. در فرايند خشك كردن مي توان از برخي تركيب ها برا ي افزايش سرعت خشك كردن برخي از محصول هاي غذايي بهره گيري كرد. يكي از اين تركيب ها اتيل اولئات مي باشد. اين ماده باعث مي گردد كه سطح ماده ي غذايي خشك شود و رطوبت پدير گردد و رطوبت داخلي را بيشتر به طرف سطح بكشد . بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه اين پديده به علت واكنش حل كنندگي اتيل اولئات كه پوسته ي مومي و ديواره ي ياخته ي برخي فرآورده ها را در خود حل مي كند مي باشد. تنها نشاسته با آميلوز بالا انگورهاي بي دانه , دانه هاي ذرت و برخي از ميوه هاي متخلخل تحث تاثير اين ماده بهتر خشك مي شود . اين ماده همچنين روي خمير هاي نشاسته تاثير دارد و لي بر روي ژل ها بي اثر است . عمل اتيل اولئات مانند يك فعال كننده ي سطحي مي باشد و با افزايش دادن و پخش كردن نقاطي كه مسيري برا ي عبور آب هستند سرعت تبخير رطوبت را زياد مي كند . براي مثال مواد مومي كهدر سطح انگورها وجود دارد مانع انتقال رطوبت مي گردد كه اتيل اولئات با حل كردن آنها انتقال حرارت را به درون محصول آسان مي كند.فهرست :خشك كردن با كهموج (ميكروويو)اتيل اولئاتخشك كردن صوتيخشك كردن با پرتو زير قرمزآب زدايي به روش ميدان الكتريكي و مغناطيسيبخار داغآب گيرنده ها (نم گيرها)تركيدن پفكيخشك كردن كف پوشياستخراج با سيال هاي فوق بحراني و كاربرد آن در خشك كردناستخراجكاربرد سيال فوق بحراني براي خشك كردن مواد غذاييافزونيامكان پذيريپرداذش اقتصادي باز فشرده سازي مكانيكي بخار براي يك خشك كن استوانه ايكاربرد هاي خشك كردنخشك كردن افشانه ايفراورده هاي شيرقهوه فوريچاي فوريفراورده هاي خشك شدن تخم مرغخشك كردن افشانه اي آنزيم هاريز اندامواره ها(ميكروارگانيسم ها ) و مخمرهاخشك كردن افشانه اي پروتئين ها ي آب پنيرآبزدايي تراوشي و فن آوري مهارسازيميوه هاسبزي هافراورده هاي گوشت و ماهيغذاهاي با رطوبت متوسطبازآب پوشي فراورده هاي خشك شده به شيوه تراوشيبسته بندي مواد غذايي خشك شدهآسيب مكانيكيويژگي هاي تراواييپيش بيني هاي شيميايي و زيست شيمياييپيش بيني هاي ميكروبي و بيولوژيكي  قيمت : 5000 تومان