عنوان مقاله و تحقیق :سیستم مدیریت اطلاعات MISقالب بندی:Wordتعداد صفحات 33شرح مختصر :اطلاعات درمفهوم عبارت است ازجریان هایی که مجموعه ی دانایی ها راتغییرمی دهد.این تغییرزمانی رخ می دهدکه مطلبی به مجموعه ی دانایی هاافزوده می شود،یاتجدیدساختاری دردانایی ها به وجودآید.اطلاعات ازمهمترین منابع هرسازمان است.مدیران موظفندمنابعع سازمان،یعنی نیروی انسانی،مواد اولیه،سرمایه،تجهیزات واطلاعات رابه گونه ای باهم ترکیب کنندکه بهترین استفاده ی ممکن از آنها به عمل آید.اگرنیروی انسانی،مواد،سرمایه وتجهیزات را منابع فیزیکی بدانیم،اطلاعات درزمره ی منابع مفهومی یک سازمان است. منابع فیزیکی به وسیله ی منابع مفهومی اداره می شود.اطلاعات نیزمنوط به منابع فیزیکی،از طریق سیستم مفهومی انعکاس می یابدوبرای تلفیق منابع مفهومی،می توان ازتکنولوژی اطلاعات بهره گرفت. این مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت راپوشش می دهد.ازآنجا که mis ترکیبی از سه پدیده سیستم ، اطلاعات و مدیریت می باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تاثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی برروی mis مبحث دیگرمقاله می باشد.فهرست :مقدمهمفهوم اطلاعاتتفاوت اطلاعات و دادهگزارش اطلاعات درسازمان هاسیستم های اطلاعاتی و مدیریت براطلاعاتپیچیدگی روزافزون فعالیت هابهبود کارایی رایانه ها و تخصصی شدن به کارگیری آنمفاهیم سیستم هامدل عمومی سیستم هاسیستم های اطلاعاتیانواع سیستم های اطلاعاتیسیستم پردازش دادوستدهوش مصنوعیسیستم پشتیبانی تصمیمسیستم اتوماسیون اداریسیستم مدیریت دانشسیستم پشتیبانی مدیران ارشدسیستم مدیریت اطلاعاتسیر تاریخی سیستم های اطلاعات مدیریتمدیران واحد MIS سازمان هاویژگی های MISارزش های بنیادی MISمنابع  قيمت : 3000 تومان