عنوان مقاله :مديريت بهره وري فراگيرقالب بندی :wordتعداد صفحات 214شرح مختصر :تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد عصر فرا صنعتي عصر اطلاعات عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخيرر افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است مه اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است. بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده كه اهميت بهره وري در نتيجه توسع سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري مه از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است. دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست اوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه اي مستقيم وجو دارد.طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيرو انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراي نضامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مساءل را تشخيص دهد و مساءل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.فهرست :مقدمهفصل اولمفهوم بهره وریشاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان هاتعریف بهره وریدید گاههای مختلف در باره بهره وریبرخی سو برداشتها درباره مفهوم بهره وریسطوح بهره وریبهره وری سبزفصل دومضرورت مدیریت فراگیر بهره وریعوامل موثر بر وضعیت بنگاهها و سازمان هایکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهانسرعت بالای ارتباطات سطح جهانیتناقض همکاری و رقابت پذیریپیچیدگی و نا اطمینانیتغییر در موازنه قدرتهای اقتصادیتغییر صحنه بازار جهانیبازیگران بین المللیحق انتخاب بیشتر مشتریانمقررات زداییکاهش طول عمر کالاتغییر تاکیدها در دهه های وتغییر در کانون های مورد توجه مدیرانسازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیاییژاپنهندوستانسنگاپوربهره وری در ایرانفصل سوممفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وریچشم انداز بهره وری فراگیرمرحله سنجش و اندازه گیریمفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیرخصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیراستراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیرتوان مدیریت جامع بهره وری فراگیرتعریف مدیریت بهره وری فراگیرمدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایهمدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیریفصل چهارمبهبود بهره وریعوامل موثر بر بهره وریدیدگاه تکنیکیدیدگاه فرهنگیعوامل موثر بر بهبود بهره وریعوامل موثر بر بهره وری نیروی کارشیوه انتخاب مدیرانبهره وری و ثبات مدیریتیپیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعهراههای بهبود بهره وریبهره وری و سیستمهای سازمانیبرنامه ریزی برای بهبود بهره وریچهارده دستور العمل برای بهبود بهره وریفصل پنجمبهره وری نیروی انسانیآموزش و پرورشانگیزه و بهره وریوجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کارعوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانیبرنامه ریزی و منابع انسانینتیجه گیرینتیجهمنابع فارسیمنابع لاتین  قيمت : 7000 تومان