جزوه مراحل طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه

جزوه مراحل طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه

به راحنتی پرسشنامه طراحی و نتیجه گیری لازم را داشته باشید
از مهمترین قسمت های این جزوه :
 آموزش “تحقیق زمینه یابی”
 نحوه جمع آوری اطلاعات
 توصیف
 تبیین
 کشف
 بیان هدف پرسشنامه
 بیان مساله
 تعیین جامعه و انتخاب نمونه
 تنظیم پرسشنامه
 بررسی مقدماتی پرسشنامه
 روش محاسبه آلفای کرونباخ
 طرح پرسشنامه
 اجرای پرسشنامه