استراتژی پیشرفته راهبردی در زمینه اساس توزیع هوا و کانالهای تهویه و بررسی مواردی همچون جنس کانالها، افت فشار، سیستم هوای برگشت، هوای رفت، سایز کانالها، شرایط طراحی و... قيمت : 3000 تومان