در اوایل قرن بیستم این باور شکل گرفت که پروبیوتیک ها با بهبود تعادل فلور میکروبیروده و ممانعت از رشد باکتریهای بیماریزا و توکسین زا ، می توانند میزبان را بطور مفیدی تحتتأثیر قرار دهند. امروزه اثرات سلامتی بخش خاصی برای آنها کشف و اثبات گردیده که از آنجمله می توان به بهبود بیماری های التهابی مزمن روده ای ، پیشگیری و درمان اسهال های ناشیاز میکروبهای بیماریزا ، عفونتهای ادراری تناسلی و بیماریهای آتوپیک اشاره کرد......در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز قيمت : 5000 تومان