این تحقیق در مورد نظریه های سازمان ومدیریت و سیرتکاملی آنها در 62 صفحه و در قالب ورد و شامل نظریه های سازمان ومدیریت و سیرتکاملی آنها،نظریه های سازمان ومدیریت، نظریه های علم مدیریت،نظریه شخصیت و سازمان،نظریه های علوم رفتار،نظریه نئوکلاسیک،نظریه های انسانی،نگرش سیستمی، و غیره می باشد.فهرستمقدمه. 3سیر تحول نظریه های علم مدیریت.. 7نخستین نظریات.. 7دوره کلاسیکها 8نظریه نئوکلاسیک ها: 11نظریه های انسانی: 13نظریه X و Y. 14نظریه شخصیت و سازمان: 14نظریه های علوم رفتاری Behavioral science. 15نگرش کمی مدیریت.. 18نگرش سیستمی: 19مدل کوانتومی سازمان و مدیریت (1385. 20ساختار چیست؟. 22زبان به مثابه نظامی ساختاری.. 23سیر تاریخی.. 30دیدگاه 31ساختارگرایان برجسته. 32مکتب کلاسیک سنتی.. 37نظریه مدیریت علمی.. 37نظریه فرایندی مدیریت.. 37نظریه بوروکراسی.. 38مهمترین خصوصیات مدل ایده آل بوروکراسی وبربطورخلاصه عبارتنداز: 38مکتب نئوکلاسیک-روابط انسانی.. 39مکتب ساختارگرایان. 40نگرش اقتضائی.. 41مکتب کمی مدیریت.. 41تصمیم گیری.. 41انواع تصمیم گیری.. 42مدیریت علمی.. 42ادراک ونقش آن دررفتارسازمانی.. 45سیستم اجتماعی یاگروه 48مفاهیم اصلی گروه 49سیستم اجتماعی-فنی کار. 52سازمان به عنوان سیستم. 52طبقه بندی سیستم ها 54سیستم های فیزیکی،زیستی واجتماعی.. 55تاثیر نظریه عمومی سیستم ها بر مطالعه سازمان ها 55سیستم های اطلاعاتی.. 56اهمیت سیستم های اطلاعاتی.. 56تعریف اطلاعات.. 57تعریف سیستم اطلاعاتی.. 57تاریخچه استفاده از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. 57اجزاء سیستم اطلاعات.. 58انواع سیستم های اطلاعات.. 59منابع وماخذ. 61           مقدمهتفکر سیستمی در مدیریت با توجه به عوامل درونی و بیرونی سازمان تصویر کاملتری را از سازمان ارائه کرد و تئوریهای دقیقتری را برای تحلیل مدیریت و سازمان بدست داد. تئوری اقتضایی که برگرفته شده از مکتب سیستمی در مدیریت است مطلق گرایی در مدیریت را خطا دانسته و مطلوبیت هر شیوه و روشی را در مدیریت وابسته به شرایط و موقعیتی می داند که در آن زمان و مکان سازمان را احاطه کرده است. در این تئوری مطلوب بودن شیوه های مدیریت بستگی به موقعیت داشته و شیوه ای که در یک موقعیت مطلوب و مناسب است ممکن است در موقعیتی دیگر نامطلوب و نامناسب باشد. از اینرو این نوع نظریه ها را تئوری ”بستگی “ نیز نامیده اند. امروزه با بهره گیری از این تئوری، مدلهای گوناگونی در شاخه های مختلف مدیریت پرداخته شده است که هر کدام موضوع موردنظر خود را با دیدی اقتضایی می نگرند. در این تئوری ها بهترین شیوه وجود ندارد و مطلوبیت هر هر روشی بستگی به شرایط و موقعیت دارد. اندیشمندان متعدد به شیوه های متفاوتی تئوری های سازمان و مدیریت را طبقه بنــدی کرده‌اند که غالباً سه مکتب اصلی مدیریت علمی، مدیریت روابط انسانی و مدیریت سیستم ها در تمامی آنها ملاحظه می شود. در مقوله مدیریت و سازمان نیز آغاز طرح نظریه های مدیریــت و ســـازمان را می توان در سالهای اولیه قرن بیستم جستجو کرد پس از نظریه بوروکراسی وبر ، اصول مدیریت علمی و اداری تیلور و فایول و نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتاری در سالهای دهه 1930 ، نظریه های سیستمی و اقتضایی پا به عرصه وجود نهاد بطوریکه امروزه نیز این مکتب تفکر غالب در مدیریـت و ســازمان می باشد.   هارولد کونتز در طبقه بندی اولیه خود به شش مکتب تحت عناوین 1) مکتب فرایندی یا وظیفه ای مدیریت 2) مکتب تجربی مدیریت 3) مکتب رفتار انسانی در مدیریت 4) مکتب نظام اجتماعی در مدیریت 5) مکتب تئوری تصمیم گیری 6) مکتب کمی و مقداری مدیریت اشاره کرد و حدود نوزده سال بعد این طبقه بندی را به یازده طبقه افزایش داد که به علت تداخل طبقات درهم و جزئی شدن آنها مورد اقبال چندانی قرار نگرفت. ویلیام اسکات نیز با پیروی از طبقه بندی تاریخی سه مـکتــب را در مدیریـــت مطــرح می‌داند. مکتب کلاسیک ها که با تقسیم کار،‌ سلسله مراتب، حیطه نظارت و ساختار منطقی سروکار داشتند و مکتب نئوکلاسیکها که با نهضت روابط انسانی شناخته می شوند.مکتب سوم، مکتب سیستمی سازمان است که سازمان را همچون سیستمی با متغیرهای وابسته به محیط توصیف می‌کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می دهد. در تفکر سیستمی سازمان بصورت یک منظومه واحد که متشکل از اجزاء‌ مرتبط و متعامل است در نظر گرفته می شود و اصل وابستگی متقابل مهمترین خاصیت آن را تشکیل می د هد. اگر اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سازمان را به تن قيمت : 7000 تومان