تعریف خبر اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افكار عمومی است