باس های کامپیوتر  PC Buses انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتر باس هاي بنيادي PC باس هاي جديدتر مقدمه اي بر باسهاي ورودي و خروجي پهناي باند باس  Wait states آشنائی با انواع اتصال كامپيوتر ها در شبكه منابع قيمت : 8000 تومان