انواع کابل در شبکه های کامپيوتری ايده های اوليه    پياده سازی تکنولوژی های جديد شبکه کابل های (UTP (Unshielded Twisted Pair مشخصه های کابل UTP کابل شبکه  کابلهای چهار زوجی  نحوه بهم بستن کابلهای شبکه  کابل کواکسيال فيبر  نوری سيستم رله فيبر نوری استاندار د های کابل شبکه قيمت : 7000 تومان