اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم

اقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم

فهرست مطالب
چکیده۵
مقدمه. ۶
توصیف وضعیت موجود. ۷
بیان مسئله :۷
تعریف واژگان :۸
گردآوری اطلاعات (شواهد (۱)۹
یافته های علمی:۹
تعریف بیش فعالی ADHD :9
رژیم غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی دانش آموزان:۱۳
آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال. ۱۶
هنگام جواب دادن به سوال‌های زیر، این نکته‌ها را در نظر داشته باشید:۱۷
قسمت دوم: عملکرد کودک.. ۲۰
روشهای گرد آوری اطلاعات.. ۲۱
مشاهده:۲۱
مصاحبه :۲۲
پرسشنامه :۲۲
پیشینه تحقیق.. ۲۳
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها۲۳
انتخاب…