استانداردهای حسابداری به صورت Pdf و Word - حسابداری

استانداردهای حسابداری به صورت Pdf و Word – حسابداری

 جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور یاری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدمات، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق ، ذینفع تشکیل شده است. اطلاع از قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران به اعضا و استفاده کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده کمک خواهد کرد تا از حقوق، اختیارات و وظایف خود آگاه شوند از این رو مجموعه…