ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی و سطح شیب دار