مقدمه و تاريخچهسيستم مايكروويو ديجيتالPDHامواج مايكروويو      ظرفیتها و سطوح مالتی پلکسنمودار ظرفيت هاي استاندارد سيستم هاي ديجيتالساختار شبكه قيمت : 12000 تومان