"معرفی عمده مشکلات سخت افزاری دستگاه حضور و غیاب و آموزش تعمیر آن""معرفی عمده مشکلات نرم افزار حضور و غیاب و ارائه راه حل"با مطالعه این آموزش شما قادر به رفع عمده مشکلات سیستم حضور و غیاب خود شده و نیاز به ارسال دستگاه جهت تعمیر و یا اعزام کارشناس جهت رفع مشکل نخواهد بود. قيمت : 4000 تومان