آموزش  اظهار  یا تعیین منشاء ارز برای دریافت کد رهگیری یا کد ساتا از  سامانه جامع تجارت، از مجموعه آموزشهای کاربردی بازر گانی جهت واردات کالا  قيمت : 24000 تومان